எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

போராட்டத்தின் பலமும் அருமையும்


ஆர்ஜிபி லைக்ஸேபரின் மெஸ்மரிங் கிளம்பு


கார்கார்ட் சாப்ஸ்: கண்ணாடி மற்றும் வல்லமையின் ஒன்றை


டூல் லைக்ஸாபெர்வின் வீரம்


FX லைக்சாப்ரரின் சக்தியை வெளியேற்றி


மிருகம் ஸ்விங் லைக்ஸேபர்களின் அதிசயம்

ஜெடீ தொழில்நுட்ப உலகை புரட்சியப்படுத்தியது, மற்றவர்களுக்கு ஒப்பிடாத துல்லியத்தையும் கிருபையோடும் கிருபையிட்டது. இந்தக் கட்டுரையில், ஜெடி ஆர்டின் சின்னங்களின் பின்னால் கவர்ச்சியூட்டும் அம்சங்கள் மற்றும் மெக்கானிக் கண்டுபிடிப்போம். . மருத்துவ ஸ்மிங் புதிதாக்கும் புதிய வாழ்க்கை மூச்சு, ஜெடி ரீட்களுக்கு அளிப்பது.


ஜெடி

வெகு தூரத்தில், வெகு தூரத்தில், ஜெடி ஆணையின் அடையாளமாக ஆகிவிட்டது, திறமை. பல நூற்றாண்டுகளாக, லைக்ஸ்டாபர்கள் துல்லியமாகவும் கவனிப்புடன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன, ஆனால் ஜெடீ போர்வீரர்கள் தங்களுடைய மதிப்புள்ள ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் விதத்தில் பிரதிநிதித்துவம் செய்தது. இந்தக் கட்டுரையில், அதன் முடிவில்லாத திறமைகளைக் காண்பிக்கும்.


கேலெக்ஸிவின் வரையம் லைக்சாபர்: உள்ளே சக்தியை அனுப்புகிறது

கேலெக்ஸியின் ஏட்ஜ் லைக்ஸ்டாபர் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றை விட அதிகமானது; அது ஒரு ஜெடி அல்லது சீத் ஷூக்குகளில் அனுபவிக்கும் ஸ்டார் வர்ஸ் பறவைகள் அனுமதிக்கும்.


இன்னும் பார்ப்பு