IWWERT ONS

DAMIENSABER Damien Tech ass d's grötsst licht Saber-Fuftfacturer an china, mat euren ungese fullch Saber-Productionline, CNC-Arkshop), e soldiergaagshop an een Installation-Forshop (fir d'Folst Produken). Terrific OEM System, ob dir sinn eng Jedi fan oder Sith Fan, Dir kënnt dir giegen äusgen Lichtsaber schoun, wie dich liech mat Damiensaber. Mir hutt ee fräie OEM-System erwaachen, déi ermaachen äusgen Pakagenn ze akcepteren, Verännerung vun Klangboard an egen proffie- Board an Astellungen. Mir kënnt äus angel anner Accessoren öffensen. Eier Distributiounsystem Koop mat Vertroueg! Fitt Shipps macht et äus egen Pakagenn a Schäft. Damien ass eng Shenzhen baseatst Kompanie - dien vun der Neig Port Stad vun Hong Kong. Däichen vun Hong Kong mer, normalerz, 1-7 Business Deag mat spéit. Dëst grägt zum 10-30 Business Deag an dee. Melie äusch schuuwung- Orden gesjtzlétt an de schnellste a meist effektiv schuuwun- Metodoen fir fir de Order benotzert .. Experient an d'Weld d'Lichtsabers, d'Damiensaber, ass der 126 Land oder Erbeen der Welt exportéiert, ë ass d'Klijenters der Wäit Eier Goerm ass "Wi d'Spreien vun lichtsaber ee Realiteit" weider fir äus deen.

méi gewuer ginn

NEIEGKEETEN

Famous Film- Replicas Damiensaber späicheren

Gwängt, d'Mechen lichtsaber faner git an licht-Replica-Lightsabers äus de Zeichen vun der Film. Wat ass de Film-Replicas Damiensaber lieden an wat ass de Preten?

2022-08-15 méi gewuer ginn

Wo d'Versionung vun den Xenopixel Lightsaber Board aktualiséiert?

An dëser Dien ass eelg, d'Ien déi benotzt:

2022-07-18 méi gewuer ginn

DamienSaber vum Best-Selling & Budgetary-Friendly Lightsaber

Wëllt wesselt, wou een ass unn äusgesten verzelt lichtsaber? Mir huet een Reozech op d'Lightsber mer per Maach verzelt, An 's 's 's ee millen-sleed 'sleeft', 's 's 's 's 'n 's 's 's'. 038 RGB/Xenopixel Metal Hilt Lightsaber, FOC, Hewear Dueling Lightsaber

2022-07-05 méi gewuer ginn

Kies am Funksion "Motion Control" am Unner Lightsabers

Damiensaber ass d'eersterkumpanie op der Marken, d'Mootzer Kontroll op euren Basilit lighttsabers adaptedt, déi ass ee Groot Erfäung. et reflekst éern R&D a Technische Nivo ass der Geerch Technik, an eewwecht, de realistioun vun den Bewacht-Béacht-Fync-Fync benotzer exsensive gravitysensor, d'Afgadwaren

2022-08-10 méi gewuer ginn

Wat stellt d' Verschelben mit wielene Boarde vun der Lightsaber?

An dëst article helpt dir fir d'éis vun der Problem sollees. Leits splétt äus d'Frageen, wat de Board verzelt dir an 's verschen?

2022-07-25 méi gewuer ginn

DamienSaber's ächtste Product: Starkiller Crystal Chamber Lightsaber

Dëst ass d' Lescht produkt vun DamienSaber: 'Eegenn Crystal Lightsaber'. Et sinn 3 Versiounen vun der Board, déi sinn RGB-X, xenopixel an proffie. An déi an déi Pädag, ass Xenopixel Versioun. Eerst äusgeen.

2022-07-11 méi gewuer ginn

Obxt vun DamienSaber vum High-End helfter

Ahsoka an StarWars Rebels, Méi ass een Decaden ääer äer schneller, äus d'Deen, ee deeg an de Clone Warn, hier horn, Hopen-Tieen, an 'Foire Featuren sinn all wäert fir d'Ahsoka fir d'Ahsoka. Noo Kode-numm Fulcrum, aemerges fir eeep d'Béai-Allians len. Ahsoka vum neie Lichtsabers emitt helcht witz Energie-Bieden. Beid vun d'Ahsoka'n neie lighttsabers ass denn ee Schäft ee Däpel-Patter. Unkn, wie der Clone Wars, Ahsoka grétt d'Kier-Sato-Saber an hier aushand, bei der Aner an der dominante Hand wäert.

2022-07-12 méi gewuer ginn

Fäicher Fräien

Dëse Artikull ass fir d'Assueen, wann ee Lichtsabers genaachen vun äus kien, an mer d'Aissuen Licht-Deviation, kënnt net kracht... Dëse Artikull splétt d'Souen fir d'Afscht löschen, an oouen, wann äer Fraag net löscht ass oder dir kann dat d'Ius net oplossen, Fréie fir mer Kontakten oder d'Skaap-eiger, wou dir d'Lightsaber äus kien.

2022-08-01 méi gewuer ginn

méi gewuer ginn